ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

Ръководството на БУЛЛТЕК ООД официално обявява своята политика за управление, която е обявена, разбрана, въведена и поддържана на всички нива в организацията.

ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БУЛЛТЕК ООД ИМА ЗА ЦЕЛ ДА:

РЕАЛИЗИРА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ВСИЧКИ ПРОЦЕСИ С ЦЕЛ ПЪЛНО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДАВАНИТЕ ПРОДУКТИ, ПРИ ОСИГУРЕНИ БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Ръководството на БУЛЛТЕК ООД провежда активна политика със следната насоченост:

 • Приоритетна насоченост към качеството при осъществяване на дейностите на всички отдели в БУЛЛТЕК ООД и поставяне на качеството на доставените и продадени продукти в основата на целия пазар и всички функционални стратегии и планове.
 • Формиране на нов начин на мислене и адекватни действия от всеки член (служител) на БУЛЛТЕК ООД, което ще мотивира всички, по отделно и общо, да поддържат и повишават качеството на извършваните дейности и техните резултати във всички отдели на компанията, като използват ефективно и ефикасно наличните материали, човешките и финансови ресурси в съответствие с нуждите на клиентите.
 • Непрекъснато удовлетворяване на очакванията на клиентите чрез подобряване на качеството на продуктите и увеличаване на конкурентоспособността, въз основа на подходящи мерки за подобряване.
 • Събиране и обработване на информация от клиентите по отношение на качеството на продуктите и оценка до колко те отговарят на техните нужди и очаквания.
 • Непрекъснато подобряване на квалификацията и мотивацията на персонала за по-висококачествена работа.
 • Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати по отношение на качеството на продуктите и систематичен контрол за изпълнение на поставените задачи във всички отдели на компанията, както и търсене на лична отговорност.
 • Непрекъсната поддръжка на машини, комуникационно и компютърно оборудване от страна на БУЛЛТЕК ООД и подобряване на процеса на управление.
 • Съблюдаване на правилата за здравословна и безопасна работа, санитарните и хигиенни норми съгласно националните и международни стандарти.
 • Ефективно управление на рисковете по отношение на здравето и безопасността, минимизиране на рисковете за служителите и другите заинтересовани лица, предотвратяване на замърсяване на околната среда, както и на болести и наранявания сред служителите.
 • Периодичен анализ на националните и международни нормативни документи и всички други документи, които компанията е приела да спазва и които имат връзка с качеството на предлаганите продукти, за да се осигурят здравословни и безопасни условия на работа и опазване на околната среда. Оценка на влиянието на всички задължения, налагани от този тип документ.
 • БУЛЛТЕК ООД да се установи като предпочитан партньор.

За прилагането на тази политика Ръководството на БУЛЛТЕК ООД е разработило и внедрило Интегрирана система за управление (ИСУ), която отговаря на изискванията на ISO 9001: 2015, IATF 16949: 2016, ISO 14001: 2015, BS OHSAS 18001: 2007

 • Интегрираната система за управление на БУЛЛТЕК ООД се основава на международни стандарти като ISO, OHSAS и IATF. Документацията по системата се извършва на три нива: Ръководство за управление, Процедури и Операционни документи.
 • Всеки служител отговаря за извършването на своите задължения. При забелязване на несъответствие или нередност, служителят е длъжен да ги отстрани, ако това е в неговите правомощия или незабавно да уведоми своя супервайзор, за да предприеме съответните действия.
 • Избягването и предотвратяването на пропуски (несъответствия) и грешки е по-важно от отстраняването им на по-късен етап.
 • Квалификацията и професионализмът на всеки служител са гаранция за изпълнение на договорените изисквания с клиента и постигането на негово цялостно удовлетворение.
 • Организацията за постигане на целите, свързани с качеството, здравето и безопасността на работното място и с околната среда е от изключителна важност при нашите действия. Тя е отговорност на всеки един мениджър в компанията.
 • Ръководството делегира права за постигане на целите на управленския екип. То очаква и ще изисква от всички служители да бъдат лично ангажирани за постигането на тези цели като по този начин непрекъснато подобряват ефективността на Интегрираната система за управление.

Политиката за управление, Ръководството по ИСУ и документираните процедури са задължителни за всеки служител на компанията.

В тази връзка ръководството ще очаква от целия управленски персонал, служителите и работещите във всички отдели на БУЛЛТЕК ООД да демонстрират в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре ИСУ, стриктно да спазват всички процедури и изисквания, които са регулирани в документите по системата и активно да допринасят за нейното развитие.

 
   

26.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                    Ръководството на БУЛЛТЕК ООД

Сайтът използва „бисквитки“, за да анализира трафика и оптимизира преживяването ви. Използвайки сайта, се съгласявате с използването на бисквитки.

Съгласен съм Прочети повече