ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 
  „БУЛЛТЕК“ ООД, ЕИК: 200687817, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив; район Тракия; ул. „Нестор Абаджиев“ 61Б е администратор на лични данни. Това означава, че ние сме отговорни за решенията, които вземаме относно съхранението и употребата на Вашите лични данни. Ние имаме задължение по силата на законодателството по защита на данните да Ви предоставим информацията, съдържаща се в тази политика. Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага при осъществяване на дейността на „БУЛЛТЕК“ ООД и е достъпна за обществеността. Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (ОРЗД). Настоящата политика за сигурност, цели да Ви информира относно процеса на събирането, ползването, съхраняване и пренасочването на лични данни. Поради това, моля запознайте се със съдържанието й, като я прочетете внимателно. При необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с „БУЛЛТЕК“ ООД на следния адрес и телефон: yoana.markova@bulltek.bg, тел. 0895 505 807  
 1. ДЕФИНИЦИИ
По смисъла на настоящата политика: Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко, чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Данните могат да се отнасят до факти (например – име, e-mail адрес, местоположение или дата на раждане) или до мнение относно действията или поведението на Субекта на данни. Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка; Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
 1. СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
За да обезпечаваме и подобряваме предоставяните от нас услуги и за нуждите на администриране на ресурсите към тях, съхраняваме, използваме и обработваме лични данни като спазваме приложимите законови изисквания. Може да събираме определени лични данни, например: име, презиме, фамилия, данни за контакт (имейл адрес, телефонен номер и адрес на кореспонденция, скайп), дата и място на раждане, идентификационен номер и постоянен адрес в случай на физическо лице или име на фирмата, бизнес адрес, фирмен телефонен номер, фамилия и данни за контакт на служителите на дружеството, държава на учредяване и данъчен идентификационен номер, включително данни за банкови сметки, снимки и видео образ и всяка друга свързана с това информация в съответствие с приложимото законодателство. Специалните категории чувствителни лични данни изискват по-високо ниво на защита и допълнително основание за тяхното събиране, съхраняване и употреба. Възможно е да обработваме специални категории лични данни в следните ситуации:
 1. в ограничени случаи, с Вашето изрично писмено съгласие;
 2. за спазването на законодателството;
 3. когато обработването е в защита на обществен интерес.
 • ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ
Видовете лични данни, които администраторът събира и обработва са различни, като са групирани в регистри на дейностите по обработване, съдържащи правила за обработване на лични данни, отнасящи се до:
 • кандидати за работа, работници и служители и изпълнители по граждански договори;
 • клиенти;
 • посетители;
 • доставчици на услуги;
 • видеонаблюдение.
Целите на събиране и обработка на лични данни са следните:
 • начален инструктаж по безопасност и здраве при работа (БЗР);
 • идентификация и осигуряване на достъп до територията на „БУЛЛТЕК“ ООД;
 • трудово правоотношение, вкл. осигурителни и пенсионни цели, социални придобивки;
 • контрол на работния процес, спазване на работното време и охранителни цели;
 • запитвания, поръчки и договорни отношения с клиенти, доставчици и контрагенти.
 1. ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО
При обработване на личните данни, ние спазваме следните принципи:
 • законосъобразност – при събирането, обработването и съхранението на Вашите данни, ние спазваме разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство;
 • добросъвестност и прозрачност – данните, които събираме, обработваме и съобразно настоящата политика за поверителност, която е достъпна за всеки един потребител;
 • съотносимост на обработката с целите и свеждане на данните до минимум – видовете данни, които събираме, са сведени до минимум, съобразно целите, за които се обработват. Целите, за които се обработват Вашите данни, са тези, за които сме получили съгласието Ви;
 • ограничение на съхранението – обработваме и съхраняваме получените данни, за период от време, съобразно целите, за които са нужни и съобразно Вашето съгласие.
 • съгласие на потребителите за обработка на данните - когато изпращате запитване до „БУЛЛТЕК“ ООД, Вие давате Вашето съгласие „БУЛЛТЕК“ ООД, да съхранява и обработва личните данни, предоставени от Вас, за целите на отправеното запитване.
 1. ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
„БУЛЛТЕК“ ООД прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.  
 1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ - ТРАНСФЕР
В случаите, в които личните Ви данни са прехвърлени към дружества и/или към упълномощени трети страни, намиращи се извън държавата Ви (включително извън Европейската икономическа зона), ние предприемаме организационни, договорни и правни мерки, за да гарантираме, че личните Ви данни се обработват единствено за целите, упоменати по-горе, както и че са приложени подходящи нива на защита с цел предпазване на личните Ви данни. Събираните лични данни могат да бъдат предоставяни на партньори на „БУЛЛТЕК“ ООД, които действат като обработващи личните данни лица от името на „БУЛЛТЕК“ ООД и са поели ангажимента да се съобразяват с всички приложими норми за защита на личните данни. Ние се съобразяваме с условието, че съответната информация може да бъде използвана единствено в рамките на ограниченията, поставени от законовото основание на което се събират или от Вашето лично съгласие по отношение на обработването извършвано от името на „БУЛЛТЕК“ ООД, както и че тази информация следва да се третира като конфиденциална. „БУЛЛТЕК“ ООД, може да разкрие и предостави лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на „БУЛЛТЕК“ ООД.  
 • ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОТНОСНО ДАННИТЕ ИМ
 1. В съответствие с действащата нормативна уредба, имате право на собственост и достъп до данните, които сте предоставили за обработка. С писмено заявление на email: yoana.markova@bulltek.bg, можете да получите информация за вида на предоставените лични данни и целта на обработването им, както и да изискате да премахнем всякакви записи на Ваша лична информация, без възможност за по-нататъшно обработване. Получавайки достъп до Вашите данни, Вие можете да поискате същите да бъдат коригирани, в случай, че откриете грешки или несъответствия.
Писменото заявление може да бъде отправено лично (или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно) на посочения адрес за връзка или по електронен път, от e-mail адресът, който сте ни предоставили, като данни за обработване. Адрес за контакт и упражняване на правата, описани по-горе „БУЛЛТЕК“ ООД, ЕИК: 200687817, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив; район Тракия; ул. „Нестор Абаджиев“ 61Б, email: yoana.markova@bulltek.bg
 1. Потребителите имат право да направят възражение срещу обработването на данните им. Възражението се отправя до „БУЛЛТЕК“ ООД по реда на т. 1 от настоящия раздел. „БУЛЛТЕК“ ООД, се ангажира да разгледа възражението Ви и в срок от 30 календарни дни от постъпването му да Ви информира за резултата от извършената вътрешна проверка.
 2. Потребителите имат право на жалби до компетентният надзорен орган. Съгласно действащата нормативна уредба, компетентен надзорен орган в Република България е Комисия за защита на личните данни.
 3. 4. Потребителите имат право да получат своите данни, които „БУЛЛТЕК“ ООД съхранява, когато са предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Потребителите имат право и да прехвърлят тези данни на друг администратор на лични данни без възпрепятстване от страна на „БУЛЛТЕК“ ООД в случаите и по отношение на данните предоставени чрез съгласие, в случаите на данни, предоставени по договор, по който потребителят е страна или данни предоставени при предприемане на стъпки от страна на потребителя и искане за сключване на договор.
 • ПРОМЕНИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Процедурите на „БУЛЛТЕК“ ООД за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от „БУЛЛТЕК“ ООД с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване на и комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени. При извършване на промени в настоящите правила и процедури за защита на личните данни, „БУЛЛТЕК“ ООД довежда до знанието Ви извършените промени чрез оповестяване за обществото на публично място в организацията и/или в интернет, като Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който същите започват да се прилагат при обработване на личните Ви данни, без допълнително уведомление. Ако в този срок заявите, че отхвърляте промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и „БУЛЛТЕК“ ООД ще преустанови обработването им за в бъдеще. Това може да е свързано и с прекратяване на Вашите регистрации за наши услуги, електронни бюлетини и др., за целите на които първоначално сте ни предоставили личните си данни.

Сайтът използва „бисквитки“, за да анализира трафика и оптимизира преживяването ви. Използвайки сайта, се съгласявате с използването на бисквитки.

Съгласен съм Прочети повече