Публична покана за избор на изпълнител

xadminNews

На 17.09.2018 г. БУЛЛТЕК ООД обявява публична покана за избор на изпълнител с предмет: “Доставка и въвеждане в експлоатация на машини по следните обособени позиции: ОП 1: Доставка и въвеждане … Read More

ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

xadminNews

На 30.11.2017 г. БУЛЛТЕК ООД сключи договор с Министерство на икономиката в качеството си на УО по ОПИК за изпълнение на проект BG16RFOP002-3.001-0890-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в БУЛЛТЕК ООД“ … Read More